CHDC là gì? Nghĩa của từ chdc

CHDC là gì?

CHDC“Cộng hòa Dân chủ” trong tiếng Việt.

CHDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHDC“Cộng hòa Dân chủ”.

Cộng hòa Dân chủ.

Giải thích ý nghĩa của CHDC

CHDC có nghĩa “Cộng hòa Dân chủ” trong tiếng Việt.