CHIP là gì? Nghĩa của từ chip

CHIP là gì?

CHIP“California Highway Patrol” trong tiếng Anh.

CHIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHIP“California Highway Patrol”.

California Highway Patrol: Tuần tra đường cao tốc California.

Giải thích ý nghĩa của CHIP

CHIP có nghĩa “California Highway Patrol”, dịch sang tiếng Việt là “Tuần tra đường cao tốc California”.