CHIPS là gì? Nghĩa của từ chips

CHIPS là gì?

CHIPS“Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer” trong tiếng Anh.

CHIPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHIPS“Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer”.

Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer: Máy quang phổ Plasma nóng giữa các vì sao vũ trụ.

Giải thích ý nghĩa của CHIPS

CHIPS có nghĩa “Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer”, dịch sang tiếng Việt là “Máy quang phổ Plasma nóng giữa các vì sao vũ trụ”.