CHK là gì? Nghĩa của từ chk

CHK là gì?

CHK“Center of Human Kinesthetics” trong tiếng Anh.

CHK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHK“Center of Human Kinesthetics”.

Center of Human Kinesthetics: Trung tâm thẩm mỹ động học con người.

Một số kiểu CHK viết tắt khác:

Csk Homologous Kinase: Csk kinase tương đồng.

Cricket Hong Kong: Cricket Hồng Kông.

Giải thích ý nghĩa của CHK

CHK có nghĩa “Center of Human Kinesthetics”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm thẩm mỹ động học con người”.