CHL là gì? Nghĩa của từ chl

CHL là gì?

CHL“Chile” trong tiếng Anh.

CHL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHL“Chile”.

Chile: Chile.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của CHL

CHL có nghĩa “Chile”, dịch sang tiếng Việt là “Chile”.