CHLB là gì? Nghĩa của từ chlb

CHLB là gì?

CHLB“Cộng hòa Liên bang” trong tiếng Việt.

CHLB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHLB“Cộng hòa Liên bang”.

Cộng hòa Liên bang.

Giải thích ý nghĩa của CHLB

CHLB có nghĩa “Cộng hòa Liên bang” trong tiếng Việt.