CHPSO là gì? Nghĩa của từ chpso

CHPSO là gì?

CHPSO“California Hospital Patient Safety Organization” trong tiếng Anh.

CHPSO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHPSO“California Hospital Patient Safety Organization”.

California Hospital Patient Safety Organization: Tổ chức An toàn Bệnh nhân Bệnh viện California.

Giải thích ý nghĩa của CHPSO

CHPSO có nghĩa “California Hospital Patient Safety Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức An toàn Bệnh nhân Bệnh viện California”.