CHRS là gì? Nghĩa của từ chrs

CHRS là gì?

CHRS“Canadian Heart Rhythm Society” trong tiếng Anh.

CHRS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHRS“Canadian Heart Rhythm Society”.

Canadian Heart Rhythm Society: Hiệp hội Nhịp tim Canada.

Giải thích ý nghĩa của CHRS

CHRS có nghĩa “Canadian Heart Rhythm Society”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Nhịp tim Canada”.