CIB là gì? Nghĩa của từ cib

CIB là gì?

CIB“Complete In Box” trong tiếng Anh.

CIB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIB“Complete In Box”.

Complete In Box: Complete In Box.
đấu giá trên Internet / danh sách giao dịch.

Giải thích ý nghĩa của CIB

CIB có nghĩa “Complete In Box”, dịch sang tiếng Việt là “Complete In Box”.