CIGRE là gì? Nghĩa của từ cigre

CIGRE là gì?

CIGRE“International Council on Large Electric Systems” trong tiếng Anh.

CIGRE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIGRE“International Council on Large Electric Systems”.

International Council on Large Electric Systems: Hội đồng quốc tế về các hệ thống điện lớn.
Có nguồn gốc bởi cụm từ tiếng Pháp "Conseil International des Grands Réseaux Électriques"(CIGRÉ, hoặc CIGRE).

Giải thích ý nghĩa của CIGRE

CIGRE có nghĩa “International Council on Large Electric Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng quốc tế về các hệ thống điện lớn”.

Đây là tên của một tổ chức được thành lập tại Paris, Pháp vào năm 1921. Nó hoạt động với hình thức phi lợi nhuận trên toàn cầu trong lĩnh vực điện cao thế.