CINEOS là gì? Nghĩa của từ cineos

CINEOS là gì?

CINEOS“Campo Imperatore Near-Earth Object Survey” trong tiếng Anh.

CINEOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CINEOS“Campo Imperatore Near-Earth Object Survey”.

Campo Imperatore Near-Earth Object Survey: Khảo sát Vật thể Gần Trái đất của Campo Imperatore.

Giải thích ý nghĩa của CINEOS

CINEOS có nghĩa “Campo Imperatore Near-Earth Object Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát Vật thể Gần Trái đất của Campo Imperatore”.