CIPE là gì? Nghĩa của từ cipe

CIPE là gì?

CIPE“Centre for International Political Economy” trong tiếng Anh.

CIPE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIPE“Centre for International Political Economy”.

Centre for International Political Economy: Trung tâm Kinh tế Chính trị Quốc tế.
Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của CIPE

CIPE có nghĩa “Centre for International Political Economy”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Kinh tế Chính trị Quốc tế”.