CISPR là gì? Nghĩa của từ cispr

CISPR là gì?

CISPR“Comité international spécial des perturbations radioélectriques” trong tiếng Anh.

CISPR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CISPR“Comité international spécial des perturbations radioélectriques”.

Comité international spécial des perturbations radioélectriques: Comité international spécial des perturbations radioélectriques.
Ủy ban quốc tế đặc biệt về nhiễu sóng vô tuyến.

Giải thích ý nghĩa của CISPR

CISPR có nghĩa “Comité international spécial des perturbations radioélectriques”, dịch sang tiếng Việt là “Comité international spécial des perturbations radioélectriques”.