CITE là gì? Nghĩa của từ cite

CITE là gì?

CITE“Canadian Institute of Transportation Engineers” trong tiếng Anh.

CITE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CITE“Canadian Institute of Transportation Engineers”.

Canadian Institute of Transportation Engineers: Viện kỹ sư giao thông vận tải Canada.

Một số kiểu CITE viết tắt khác:

Center of Industrial and Technical Excellence: Trung tâm Công nghiệp và Kỹ thuật Xuất sắc.

Giải thích ý nghĩa của CITE

CITE có nghĩa “Canadian Institute of Transportation Engineers”, dịch sang tiếng Việt là “Viện kỹ sư giao thông vận tải Canada”.