CIV là gì? Nghĩa của từ civ

CIV là gì?

CIV“Côte d'Ivoire” trong tiếng Anh.

CIV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIV“Côte d'Ivoire”.

Côte d'Ivoire: Côte d'Ivoire.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của CIV

CIV có nghĩa “Côte d'Ivoire”, dịch sang tiếng Việt là “Côte d'Ivoire”.