CIVPOP là gì? Nghĩa của từ civpop

CIVPOP là gì?

CIVPOP“Civilian Population” trong tiếng Anh.

CIVPOP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIVPOP“Civilian Population”.

Civilian Population: Dân số thường dân.

Giải thích ý nghĩa của CIVPOP

CIVPOP có nghĩa “Civilian Population”, dịch sang tiếng Việt là “Dân số thường dân”.