CJC là gì? Nghĩa của từ cjc

CJC là gì?

CJC“Canadian Jewish Congress” trong tiếng Anh.

CJC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CJC“Canadian Jewish Congress”.

Canadian Jewish Congress: Đại hội người Do Thái Canada.

Một số kiểu CJC viết tắt khác:

Cold Junction Compensation: Sự bù đắp mối nối lạnh.

Giải thích ý nghĩa của CJC

CJC có nghĩa “Canadian Jewish Congress”, dịch sang tiếng Việt là “Đại hội người Do Thái Canada”.