CK là gì? Nghĩa của từ ck

CK là gì?

CK“Chuyển khoản” trong tiếng Việt, “Calvin Klein” trong tiếng Anh.

CK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CK“Chuyển khoản”, “Calvin Klein”.

Chuyển khoản.

Calvin Klein: Calvin Klein.
một công ty thời trang.

Một số kiểu CK viết tắt khác:

Cook Islands: Quần đảo Cook.
ISO 3166 digram.

Chứng khoán.

Giải thích ý nghĩa của CK

VIỆT NGỮ.

CK có nghĩa “Chuyển khoản” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

CK có nghĩa “Calvin Klein”, dịch sang tiếng Việt là “Calvin Klein”.