CKND là gì? Nghĩa của từ cknd

CKND là gì?

CKND“Codename: Kids Next Door” trong tiếng Anh.

CKND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CKND“Codename: Kids Next Door”.

Codename: Kids Next Door: Tên mã: Kids Next Door.

Giải thích ý nghĩa của CKND

CKND có nghĩa “Codename: Kids Next Door”, dịch sang tiếng Việt là “Tên mã: Kids Next Door”.