CLI là gì? Nghĩa của từ cli

CLI là gì?

CLI“Command Line Interface” trong tiếng Anh.

CLI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CLI“Command Line Interface”.

Command Line Interface: Giao diện dòng lệnh.

Một số kiểu CLI viết tắt khác:

Command Line Interpreter: Trình thông dịch dòng lệnh.

Giải thích ý nghĩa của CLI

CLI có nghĩa “Command Line Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện dòng lệnh”.