CLO là gì? Nghĩa của từ clo

CLO là gì?

CLO“Cornell Lab of Ornithology” trong tiếng Anh.

CLO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CLO“Cornell Lab of Ornithology”.

Cornell Lab of Ornithology: Cornell Lab of Ornithology.

Giải thích ý nghĩa của CLO

CLO có nghĩa “Cornell Lab of Ornithology”, dịch sang tiếng Việt là “Cornell Lab of Ornithology”.