CLPFC là gì? Nghĩa của từ clpfc

CLPFC là gì?

CLPFC“CentroLateral PreFrontal Cortex” trong tiếng Anh.

CLPFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CLPFC“CentroLateral PreFrontal Cortex”.

CentroLateral PreFrontal Cortex: Vỏ não trước bên trung tâm.

Giải thích ý nghĩa của CLPFC

CLPFC có nghĩa “CentroLateral PreFrontal Cortex”, dịch sang tiếng Việt là “Vỏ não trước bên trung tâm”.