CLRP là gì? Nghĩa của từ clrp

CLRP là gì?

CLRP“College Loan Repayment Program” trong tiếng Anh.

CLRP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CLRP“College Loan Repayment Program”.

College Loan Repayment Program: Chương trình Hoàn trả Khoản vay Cao đẳng.

Giải thích ý nghĩa của CLRP

CLRP có nghĩa “College Loan Repayment Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Hoàn trả Khoản vay Cao đẳng”.