CLST là gì? Nghĩa của từ clst

CLST là gì?

CLST“Chile Summer Time” trong tiếng Anh.

CLST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CLST“Chile Summer Time”.

Chile Summer Time: Giờ mùa hè Chile.

Một số kiểu CLST viết tắt khác:

Center for Livelihood and Skills Training: Trung tâm Đào tạo Kỹ năng và Sinh kế.

Chinese Large Solar Telescope: Kính viễn vọng Mặt trời Lớn của Trung Quốc.

Giải thích ý nghĩa của CLST

CLST có nghĩa “Chile Summer Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ mùa hè Chile”.