CMIIAW là gì? Nghĩa của từ cmiiaw

CMIIAW là gì?

CMIIAW“Correct me if I am wrong” trong tiếng Anh.

CMIIAW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMIIAW“Correct me if I am wrong”.

Correct me if I am wrong: Đúng nếu tôi đã sai lầm.

Giải thích ý nghĩa của CMIIAW

CMIIAW có nghĩa “Correct me if I am wrong”, dịch sang tiếng Việt là “Đúng nếu tôi đã sai lầm”.