CMML là gì? Nghĩa của từ cmml

CMML là gì?

CMML“Chronic MyeloMonocytic Leukemia” trong tiếng Anh.

CMML là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMML“Chronic MyeloMonocytic Leukemia”.

Chronic MyeloMonocytic Leukemia: Bệnh bạch cầu đơn bào mãn tính.

Một số kiểu CMML viết tắt khác:

Continuous Media Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu phương tiện liên tục.

Giải thích ý nghĩa của CMML

CMML có nghĩa “Chronic MyeloMonocytic Leukemia”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh bạch cầu đơn bào mãn tính”.