CMND là gì? Nghĩa của từ cmnd

CMND là gì?

CMND“Chứng minh nhân dân” trong tiếng Việt.

CMND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMND“Chứng minh nhân dân”.

Chứng minh nhân dân.

Giải thích ý nghĩa của CMND

CMND có nghĩa “Chứng minh nhân dân” trong tiếng Việt.