CMOC là gì? Nghĩa của từ cmoc

CMOC là gì?

CMOC“Civil-Military Operations Centre” trong tiếng Anh.

CMOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMOC“Civil-Military Operations Centre”.

Civil-Military Operations Centre: Trung tâm Điều hành Quân sự-Dân sự.

Giải thích ý nghĩa của CMOC

CMOC có nghĩa “Civil-Military Operations Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Điều hành Quân sự-Dân sự”.