CMOS là gì? Nghĩa của từ cmos

CMOS là gì?

CMOS“Canadian Meteorological and Oceanographic Society” trong tiếng Anh.

CMOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMOS“Canadian Meteorological and Oceanographic Society”.

Canadian Meteorological and Oceanographic Society: Hiệp hội Khí tượng và Hải dương học Canada.

Một số kiểu CMOS viết tắt khác:

Complementary Metal Oxide Semiconductor: Chất bán dẫn oxit kim loại bổ sung.

Giải thích ý nghĩa của CMOS

CMOS có nghĩa “Canadian Meteorological and Oceanographic Society”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Khí tượng và Hải dương học Canada”.