CMYK là gì? Nghĩa của từ cmyk

CMYK là gì?

CMYK“Cyan Magenta Yellow Key” trong tiếng Anh.

CMYK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMYK“Cyan Magenta Yellow Key”.

Cyan Magenta Yellow Key: Chìa khóa màu vàng lục lam Magenta.
kiểu màu.

Giải thích ý nghĩa của CMYK

CMYK có nghĩa “Cyan Magenta Yellow Key”, dịch sang tiếng Việt là “Chìa khóa màu vàng lục lam Magenta”.