CNA là gì? Nghĩa của từ cna

CNA là gì?

CNA“Center for Naval Analyses” trong tiếng Anh.

CNA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNA“Center for Naval Analyses”.

Center for Naval Analyses: Trung tâm Phân tích Hải quân.

Một số kiểu CNA viết tắt khác:

Certified Network Administrator: Quản trị viên mạng được chứng nhận.

Computer Network Attack: Tấn công mạng máy tính.

Giải thích ý nghĩa của CNA

CNA có nghĩa “Center for Naval Analyses”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Phân tích Hải quân”.