CNCN là gì? Nghĩa của từ cncn

CNCN là gì?

CNCN“Chi nhánh cấp nước” trong tiếng Việt.

CNCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNCN“Chi nhánh cấp nước”.

Chi nhánh cấp nước.

Giải thích ý nghĩa của CNCN

CNCN có nghĩa “Chi nhánh cấp nước” trong tiếng Việt.