CNE là gì? Nghĩa của từ cne

CNE là gì?

CNE“Canadian National Exhibition” trong tiếng Anh.

CNE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNE“Canadian National Exhibition”.

Canadian National Exhibition: Triển lãm Quốc gia Canada.

Một số kiểu CNE viết tắt khác:

Computer Network Exploitation: Khai thác mạng máy tính.

Certified Network Engineer: Kỹ sư mạng được chứng nhận.

Giải thích ý nghĩa của CNE

CNE có nghĩa “Canadian National Exhibition”, dịch sang tiếng Việt là “Triển lãm Quốc gia Canada”.