CNF là gì? Nghĩa của từ cnf

CNF là gì?

CNF“Cost and Freight” trong tiếng Anh.

CNF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNF“Cost and Freight”.

Cost and Freight: Chi phí và Cước phí.

Giải thích ý nghĩa của CNF

CNF có nghĩa “Cost and Freight”, dịch sang tiếng Việt là “Chi phí và Cước phí”.