CNQSDĐ là gì? Nghĩa của từ cnqsdđ

CNQSDĐ là gì?

CNQSDĐ“Chứng nhận quyền sử dụng đất” trong tiếng Việt.

CNQSDĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNQSDĐ“Chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giải thích ý nghĩa của CNQSDĐ

CNQSDĐ có nghĩa “Chứng nhận quyền sử dụng đất” trong tiếng Việt.