CNR là gì? Nghĩa của từ cnr

CNR là gì?

CNR“Canadian National Railway” trong tiếng Anh.

CNR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNR“Canadian National Railway”.

Canadian National Railway: Đường sắt quốc gia Canada.

Một số kiểu CNR viết tắt khác:

Combat Net Radio: Combat Net Radio.

Giải thích ý nghĩa của CNR

CNR có nghĩa “Canadian National Railway”, dịch sang tiếng Việt là “Đường sắt quốc gia Canada”.