CNSH là gì? Nghĩa của từ cnsh

CNSH là gì?

CNSH“Công nghệ sinh học” trong tiếng Việt.

CNSH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNSH“Công nghệ sinh học”.

Công nghệ sinh học.

Giải thích ý nghĩa của CNSH

CNSH có nghĩa “Công nghệ sinh học” trong tiếng Việt.