CNV là gì? Nghĩa của từ cnv

CNV là gì?

CNV“Công nhân viên” trong tiếng Việt, “Copy-Number Variable” trong tiếng Anh.

CNV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNV“Công nhân viên”, “Copy-Number Variable”.

Công nhân viên.

Copy-Number Variable: Biến sao-số.
di truyền.

Giải thích ý nghĩa của CNV

VIỆT NGỮ.

CNV có nghĩa “Công nhân viên” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

CNV có nghĩa “Copy-Number Variable”, dịch sang tiếng Việt là “Biến sao-số”.