CO là gì? Nghĩa của từ co

CO là gì?

CO“Commanding Officer” trong tiếng Anh.

CO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CO“Commanding Officer”.

Commanding Officer: Sĩ quan Chỉ huy.
quân đội.

Một số kiểu CO viết tắt khác:

Colorado: Colorado.
ký hiệu bưu chính.

Central Office: Văn phòng Trung tâm.
công ty điện thoại.

Company: Công ty.
Co.

Cobalt: Coban.
Co.

Corsican language: Ngôn ngữ Corsican.
mã ISO 639-1: co.

Giải thích ý nghĩa của CO

CO có nghĩa “Commanding Officer”, dịch sang tiếng Việt là “Sĩ quan Chỉ huy”.