CODEC là gì? Nghĩa của từ codec

CODEC là gì?

CODEC“Coder-Decoder” trong tiếng Anh.

CODEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CODEC“Coder-Decoder”.

Coder-Decoder: Bộ mã hóa-Giải mã.

Một số kiểu CODEC viết tắt khác:

Compressor-Decompressor: Máy nén-Giải nén.

Compression-Decompression: Nén-Giải nén.
thuật toán.

Giải thích ý nghĩa của CODEC

CODEC có nghĩa “Coder-Decoder”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ mã hóa-Giải mã”.