COE là gì? Nghĩa của từ coe

COE là gì?

COE“Cab Over Engine” trong tiếng Anh.

COE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COE“Cab Over Engine”.

Cab Over Engine: Cab Over Engine.

Một số kiểu COE viết tắt khác:

Common Operating Environment: Môi trường hoạt động chung.
quân sự.

Giải thích ý nghĩa của COE

COE có nghĩa “Cab Over Engine”, dịch sang tiếng Việt là “Cab Over Engine”.