COEA là gì? Nghĩa của từ coea

COEA là gì?

COEA“Cost Operational Effectiveness Analysis” trong tiếng Anh.

COEA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COEA“Cost Operational Effectiveness Analysis”.

Cost Operational Effectiveness Analysis: Phân tích hiệu quả hoạt động chi phí.
quân sự.

Giải thích ý nghĩa của COEA

COEA có nghĩa “Cost Operational Effectiveness Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích hiệu quả hoạt động chi phí”.