COEIA là gì? Nghĩa của từ coeia

COEIA là gì?

COEIA“Combined Operational Effectiveness and Investment Appraisal” trong tiếng Anh.

COEIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COEIA“Combined Operational Effectiveness and Investment Appraisal”.

Combined Operational Effectiveness and Investment Appraisal: Kết hợp Hiệu quả Hoạt động và Đánh giá Đầu tư.
quân sự.

Giải thích ý nghĩa của COEIA

COEIA có nghĩa “Combined Operational Effectiveness and Investment Appraisal”, dịch sang tiếng Việt là “Kết hợp Hiệu quả Hoạt động và Đánh giá Đầu tư”.