COFI là gì? Nghĩa của từ cofi

COFI là gì?

COFI“Certificate of Indebtedness” trong tiếng Anh.

COFI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COFI“Certificate of Indebtedness”.

Certificate of Indebtedness: Giấy chứng nhận nợ.
C of I, tài chính.

Một số kiểu COFI viết tắt khác:

The College of Idaho: Cao đẳng Idaho.
C of I.

Giải thích ý nghĩa của COFI

COFI có nghĩa “Certificate of Indebtedness”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy chứng nhận nợ”.