COG là gì? Nghĩa của từ cog

COG là gì?

COG“Centre Of Gravity” trong tiếng Anh.

COG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COG“Centre Of Gravity”.

Centre Of Gravity: Tâm Trọng Lực.

Một số kiểu COG viết tắt khác:

Current Operations Group: Nhóm tác chiến hiện tại.
quân đội.

Republic of the Congo: Cộng hòa Congo.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của COG

COG có nghĩa “Centre Of Gravity”, dịch sang tiếng Việt là “Tâm Trọng Lực”.