COGENT là gì? Nghĩa của từ cogent

COGENT là gì?

COGENT“Cognitive Objects within a Graphical EnviroNmenT” trong tiếng Anh.

COGENT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COGENT“Cognitive Objects within a Graphical EnviroNmenT”.

Cognitive Objects within a Graphical EnviroNmenT: Các đối tượng nhận thức trong EnviroNmenT đồ họa.

Giải thích ý nghĩa của COGENT

COGENT có nghĩa “Cognitive Objects within a Graphical EnviroNmenT”, dịch sang tiếng Việt là “Các đối tượng nhận thức trong EnviroNmenT đồ họa”.