COL là gì? Nghĩa của từ col

COL là gì?

COL“Colombia” trong tiếng Anh.

COL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COL“Colombia”.

Colombia: Colombia.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của COL

COL có nghĩa “Colombia”, dịch sang tiếng Việt là “Colombia”.