COLA là gì? Nghĩa của từ cola

COLA là gì?

COLA“Comp.os.linux.announce” trong tiếng Anh.

COLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COLA“Comp.os.linux.announce”.

Comp.os.linux.announce: Comp.os.linux.an Tuyên bố.

Một số kiểu COLA viết tắt khác:

Cost Of Living Adjustment: Chi phí sinh hoạt.

Giải thích ý nghĩa của COLA

COLA có nghĩa “Comp.os.linux.announce”, dịch sang tiếng Việt là “Comp.os.linux.an Tuyên bố”.