COMSEC là gì? Nghĩa của từ comsec

COMSEC là gì?

COMSEC“Communications Security” trong tiếng Anh.

COMSEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COMSEC“Communications Security”.

Communications Security: An ninh Truyền thông.
quân sự.

Giải thích ý nghĩa của COMSEC

COMSEC có nghĩa “Communications Security”, dịch sang tiếng Việt là “An ninh Truyền thông”.