CONFIG là gì? Nghĩa của từ config

CONFIG là gì?

CONFIG“Configuration” trong tiếng Anh.

CONFIG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CONFIG“Configuration”.

Configuration: Cấu hình.

Giải thích ý nghĩa của CONFIG

CONFIG có nghĩa “Configuration”, dịch sang tiếng Việt là “Cấu hình”.